Menu

Algemene Voorwaarden

A. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Deze website, opgesteld in het Frans en vertaald naar het Nederlands, is een informatieve website die bedoeld is voor zowel klanten van ons agentschap als niet-klanten, die hierna 'internetgebruikers' worden genoemd. Deze website valt onder de Belgische wetgeving. De internetgebruiker bevestigt dat hij/zij dit document heeft gelezen en het zal naleven.  

Wij herinneren u eraan dat het briefgeheim niet verzekerd is op het internet en dat het de verantwoordelijkheid van elke internetgebruiker is om alle gepaste maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen.  

B. Verwerking van de aanvraag en/of informatie

Wij behouden ons het recht voor om de verwerking van informatie uit te besteden, op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen: 

- onvolledige of onjuiste informatie; 

- het meedelen van overduidelijk foutieve of verzonnen informatie; 

De bovenstaande lijst is niet volledig. 

C. Intellectueel eigendom

De informatie op de website is bestemd voor strikt persoonlijk gebruik en mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden gereproduceerd of gedeeld. Alle gegevens (tekst, geluid en beeld) op deze pagina’s zijn het exclusieve eigendom van ons agentschap of onze partners. Elke reproductie, weergave of verspreiding, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, van de volledige of gedeeltelijke inhoud van deze website, op enige drager of door middel van enig procedé, is verboden. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder. 

D. Diensten

De op de website aangeboden diensten en goederen worden te goeder trouw en zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw mogelijk beschreven. 

De afbeeldingen op de site hebben geen contractuele waarde.  

1. Beheer

De beheersovereenkomst wordt gesloten voor een periode van één jaar, en tenzij de overeenkomst met een opzegtermijn van zes maanden wordt opgezegd, wordt deze van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd. De opzegbrief kan per e-mail of per aangetekende post worden verzonden. De opzegtermijn gaat in op de 1e dag van de volgende maand. Na de beëindiging blijft de opdrachtgever gebonden aan de verbintenissen die gewoonlijk zijn aangegaan met huurders, leveranciers en administraties op grond van de bevoegdheden die door middel van deze overeenkomst aan de gemachtigde zijn toegekend.  

In geval van het overlijden van de opdrachtgever blijft de beheersovereenkomst geldig ten behoeve van zijn opvolgers.  

1.1. Vergoedingen

De vergoeding die aan de gemachtigde wordt toegekend als verloning voor het beheer, bedraagt 8,5% excl. btw van het verschuldigde huurbedrag, met een maandelijks minimumbedrag van € 75,00 excl. btw. Per eigenaar moeten maandelijks administratiekosten ten bedrage van € 10 excl. btw worden betaald. Bovengenoemde vergoedingen worden verdiend en ingehouden op alle huurinkomsten zoals huur, terugbetaling van schadegevallen, teruggevorderde sommen enz.).

Het zoeken naar kandidaten gebeurt uitsluitend via New Deal Properties of via een erkende partner. De vergoeding hiervoor bedraagt niet meer dan één maand huur plus btw.

Hulp bij de voorlopige oplevering van een nieuwe woning kan via een erkende deskundige en/of architect, voor een vaste vergoeding van € 400,00 excl. btw.  

De inventaris bij aanvang en einde van de huurovereenkomst wordt uitgevoerd door een erkende expert en wordt afzonderlijk gefactureerd (prijs op aanvraag). 

De lastgever vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van de mede-eigendom, of een gevolmachtigde aanwijzen om hem te vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiging is beperkt tot één algemene vergadering per jaar van maximaal 3 uur. Indien de opdrachtgever zich op de buitengewone algemene vergaderingen en/of tweede vergadering wenst te laten vertegenwoordigen, brengt New Deal Management deze buitengewone dienst in rekening tegen een prijs van € 150,00 exclusief BTW plus reiskosten. New Deal Management raadt eigenaren sterk aan de algemene vergaderingen bij te wonen. New Deal Management is echter niet aanwezig wanneer de agent de beheerder is van slechts één pand in de mede-eigendom. New Deal Management kan de opdrachtgever niettemin vertegenwoordigen in het kader van een buitengewone dienst die wordt gefactureerd tegen de prijs van 150,00 euro exclusief BTW plus reiskosten.

Alle dossiers die de bijstand van een advocaat en een follow-up van de gemachtigde vereisen, zullen als buitengewone dienst worden beschouwd.

In geval van vrijwillige leegstand van de woning op verzoek van de eigenaar behoudt New Deal zich het recht voor een maandelijkse vergoeding van 5% excl. btw in rekening te brengen op basis van de laatst ontvangen huurprijs. In geval van onderhandelingen tussen partijen over de huurprijs, blijft de vergoeding van New Deal van toepassing op de oorspronkelijke huurprijs.  

Op elk bedrag dat de opdrachtgever aan de gemachtigde verschuldigd is, moet per maand 1% rente worden betaald. Voor de berekening van deze rente wordt elke begonnen maand vertraging als volledig beschouwd.

Voor alle diensten die buiten het beheer vallen, wordt een buitengewone vergoeding gevraagd. Het tarief voor buitengewone diensten bedraagt € 75 per uur, excl. btw. In geval van verplaatsing van de opdrachtgever wordt dit bedrag verhoogd met € 25, excl. btw.

1.2. Varia

In ieder geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van de dienst waar de gebruiker om verzoekt. 

De verantwoordelijkheden van de gemachtigde betreffen uitsluitend middelenverplichtingen. Zij vloeien voort uit het gewoonterecht en deze overeenkomst.  

In geval van geschillen tussen de partijen over de inhoud van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.  

De partijen komen overeen dat per e-mail verzonden documenten tussen hen geldig zijn, zonder dat zij originelen hoeven toe te versturen.  

De gemachtigde behoudt zich het recht voor om bankkosten in verband met de derdenrekening van de opdrachtgever aan de opdrachtgever door te rekenen. 

1.3. Disclaimer – beperking van de aansprakelijkheid

Ons agentschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele niet-uitvoering van het contract als deze het gevolg is van onjuiste verstrekte informatie of van overmacht. 

1.4. AVG

1.4.1. AVG-clausule overeenkomst huurbeheer 

De persoonsgegevens die aan de vastgoedmakelaar worden meegedeeld zijn bestemd voor de goede uitvoering van de aan hem/haar toevertrouwde opdracht en voor de naleving van de daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen.  In dit verband kan de informatie worden doorgegeven aan derden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken kunnen/moeten zijn bij de uitvoering van de opdracht (expert, EPB-verslaggever, huurders enz.).  De aan ons toevertrouwde gegevens worden nooit doorgegeven aan andere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet verbonden aan de beheerder, voor andere doeleinden dan de uitvoering van de opdracht, al dan niet tegen betaling.  Door ons uw gegevens toe te vertrouwen, gaat u akkoord met het ontvangen van gratis informatie over onze vastgoedportefeuille, onze specifieke acties en de diensten van ons agentschap. Deze informatie kan worden gepersonaliseerd. De vertrouwelijkheid van de informatie wordt gewaarborgd door de makelaar en de informatie wordt bewaard gedurende de wettelijke termijnen die vereist zijn door de regelgeving waaraan de makelaar is onderworpen (voorkoming van witwassen enz.).  Alle informatie over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering, inzage, correctie, overdraagbaarheid en wijziging van persoonsgegevens kan worden opgevraagd op het volgende e-mailadres: management@newdeal.immo

1.4.2. AVG-clausule voor berichtgeving naar huurders in huurbeheer 

De persoonsgegevens van de huurder die aan de beheerder worden meegedeeld zijn uitsluitend bestemd voor de goede uitvoering van de aan hem/haar toevertrouwde opdracht en voor de naleving van de daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen.  In dit verband kan de informatie worden doorgegeven aan derden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken kunnen/moeten zijn bij de uitvoering van het huurcontract (expert, EPB-verslaggever, huurders enz.).  Alle informatie over de bewaring, het recht van toegang, rectificatie, verwijdering, inzage, correctie, overdraagbaarheid en wijziging van persoonsgegevens kan worden opgevraagd op het volgende e-mailadres: management@newdeal.immo

1.4.2. Clause RGPD pour communication au locataire en gestion locative

Les données à caractère personnel du locataire confiées au gestionnaire sont uniquement destinées à la bonne exécution de la mission confiée par le bailleur et au respect des obligations légales qui en découlent. Dans ce cadre, elles peuvent être transmises aux tiers qui peuvent/doivent intervenir directement ou indirectement dans le déroulement ou en exécution du contrat de location (expert, certificateur PEB, locataires...). Toutes les informations utiles sur la conservation, le droit d’accès, de rectification, d’effacement, de regard, de correction, de portabilité & de modification des données personnelles confiées peuvent être demandées à l’adresse email suivante : management@newdeal.immo

2. Verhuur

2.1. Vergoedingen

Het zoeken van kandidaat-huurders bedraagt één maand huur, plus btw (21%), en wordt aangepast aan de prijs- en selectiecriteria die door de eigenaar worden bepaald.

2.2. Varia

In ieder geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van de dienst waar de gebruiker om verzoekt. 

De verantwoordelijkheden van het agentschap betreffen uitsluitend middelenverplichtingen. Zij vloeien voort uit het gewoonterecht en de makelaarsovereenkomst.  

In geval van geschillen tussen de partijen over de inhoud van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.  

De partijen komen overeen dat per e-mail verzonden documenten tussen hen geldig zijn, zonder dat zij originelen hoeven toe te versturen.  

2.3. Disclaimer – beperking van de aansprakelijkheid

Ons agentschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele niet-uitvoering van het contract als die het gevolg is van onjuiste verstrekte informatie of van overmacht. 

2.4. AVG

2.4.1 AVG-clausule huurovereenkomst 

De persoonsgegevens die aan de vastgoedmakelaar worden meegedeeld zijn bestemd voor de goede uitvoering van de aan hem/haar toevertrouwde opdracht en voor de naleving van de daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen.  In dat verband kan de informatie worden doorgegeven aan derden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken moeten zijn bij de uitvoering van de opdracht (EPB-verslaggever, huurders enz.).  De aan ons toevertrouwde gegevens worden nooit doorgegeven aan andere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet verbonden aan ons agentschap, voor andere doeleinden dan de uitvoering van de opdracht, al dan niet tegen betaling.  Door ons uw gegevens toe te vertrouwen, gaat u akkoord met het ontvangen van gratis informatie over onze vastgoedportefeuille, onze specifieke acties en de diensten van ons agentschap. Deze informatie kan worden gepersonaliseerd. De vertrouwelijkheid van de informatie wordt gewaarborgd door de makelaar en de informatie wordt bewaard gedurende de wettelijke termijnen die vereist zijn door de regelgeving waaraan de makelaar is onderworpen (voorkoming van witwassen enz.).  Alle informatie over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering, inzage, correctie, overdraagbaarheid en wijziging van persoonsgegevens kan worden geraadpleegd op het volgende adres: www.newdeal.immo of kan worden verkregen door ons een schriftelijk verzoek te sturen via de post. 


2.4.2. AVG-clausule voor formulier kandidaat-huurder 

Deze gegevens worden verzameld met inachtneming van de AVG, de antiwitwasverplichtingen en de antidiscriminatiewetten.  De gegevens worden uitsluitend verstrekt om de verhuurder een volledig dossier voor te leggen en voor te stellen, zodat hij uw aanvraag kan beoordelen.  In geval van aanvaarding kunnen de gegevens worden doorgegeven aan derden die al dan niet rechtstreeks betrokken moeten zijn bij het verhuurproces (expert, administratie enz.).  Als uw aanvraag niet wordt geaccepteerd door de verhuurder, gaat u ermee akkoord dat de verstrekte informatie door het agentschap wordt gebruikt om u te informeren over woningen die voor u interessant kunnen zijn. Alle informatie over de bewaring, het recht van toegang, rectificatie, verwijdering, inzage, correctie, overdraagbaarheid en wijziging van persoonsgegevens kan worden geraadpleegd op het volgende adres: www.newdeal.immo of kan worden verkregen door ons een schriftelijk verzoek te sturen via de post.  Als uw aanvraag niet door de eigenaar wordt aanvaard, zal de door u verstrekte informatie in de toekomst niet worden gebruikt en zullen kopieën van uw documenten op verzoek aan u worden teruggegeven. 

2.4.3. AVG-clausule voor huurovereenkomst 

Deze gegevens worden verzameld met inachtneming van de AVG, de antiwitwasverplichtingen en de antidiscriminatiewetten.  De gegevens worden uitsluitend verstrekt om de huurder een formele huurovereenkomst voor te leggen en voor te stellen.  In geval van aanvaarding kunnen de gegevens worden doorgegeven aan derden die al dan niet rechtstreeks betrokken moeten zijn bij het verhuurproces (expert, administratie enz.).  Alle informatie over de bewaring, het recht van toegang, rectificatie, verwijdering, inzage, correctie, overdraagbaarheid en wijziging van persoonsgegevens kan worden geraadpleegd op het volgende adres: www.newdeal.immo of kan worden verkregen door ons een schriftelijk verzoek te sturen via de post.  Als uw overeenkomst niet door de eigenaar wordt aanvaard, zal de door u verstrekte informatie in de toekomst niet worden gebruikt en zullen kopieën van uw documenten op verzoek aan u worden teruggegeven. 

2.4.4. AVG-clausule voor huurcontract 

Het enige doel van de door de partijen bij deze overeenkomst verstrekte persoonsgegevens is het goede verloop van de verhuur en de naleving van de wettelijke verplichtingen door de makelaar. In dit verband kan de informatie worden doorgegeven aan derden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken moeten zijn bij het verhuurproces.  De vertrouwelijkheid van de informatie wordt individueel gewaarborgd door de partijen en de informatie wordt bewaard gedurende de wettelijke termijnen die vereist zijn door de regelgeving waaraan zij onderworpen zijn (voorkoming van witwassen enz.).  Alle informatie over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering, inzage, correctie, overdraagbaarheid en wijziging van de aan de makelaar toevertrouwde persoonsgegevens kan worden geraadpleegd op het volgende adres: www.newdeal.immo of kan worden verkregen door ons een schriftelijk verzoek te sturen via de post. 

2.4.4. AVG-clausule voor huurcontract 

Het enige doel van de door de partijen bij deze overeenkomst verstrekte persoonsgegevens is het goede verloop van de verhuur en de naleving van de wettelijke verplichtingen door de makelaar. In dit verband kan de informatie worden doorgegeven aan derden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken moeten zijn bij het verhuurproces.  De vertrouwelijkheid van de informatie wordt individueel gewaarborgd door de partijen en de informatie wordt bewaard gedurende de wettelijke termijnen die vereist zijn door de regelgeving waaraan zij onderworpen zijn (voorkoming van witwassen enz.).  Alle informatie over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering, inzage, correctie, overdraagbaarheid en wijziging van de aan de makelaar toevertrouwde persoonsgegevens kan worden geraadpleegd op het volgende adres: www.newdeal.immo of kan worden verkregen door ons een schriftelijk verzoek te sturen via de post. 

3. Verkoop

3.1.Vergoedingen

In het geval van een verkoop bedraagt het tarief voor de verkoop van een onroerend goed 3% + btw (21%).

3.2. Varia

In ieder geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van de dienst waar de gebruiker om verzoekt. 

De verantwoordelijkheden van het agentschap betreffen uitsluitend middelenverplichtingen. Zij vloeien voort uit het gewoonterecht en de makelaarsovereenkomst.  

In geval van geschillen tussen de partijen over de inhoud van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.  

De partijen komen overeen dat per e-mail verzonden documenten tussen hen geldig zijn, zonder dat zij originelen hoeven toe te versturen.3.3. Disclaimer – limitation de responsabilité

Notre agence ne saurait être tenue pour responsable de l'inexécution du contrat qui pourrait suivre en cas d’inexactitude des informations communiquées ou de force majeure.

3.3 Disclaimer – beperking van de aansprakelijkheid

Ons agentschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele niet-uitvoering van het contract als deze het gevolg is van onjuiste verstrekte informatie of van overmacht. 

3.4. AVG

3.4.1. Bescherming van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die aan het makelaarskantoor worden meegedeeld zijn uitsluitend bestemd voor de goede uitvoering van de aan hen toevertrouwde opdracht en voor de naleving van de wettelijke verplichtingen.  In dit verband kan de informatie worden doorgegeven aan derden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken moeten zijn bij de uitvoering van de opdracht (notaris(sen), kopers enz.).  De vertrouwelijkheid van de informatie wordt gewaarborgd door de makelaar en de informatie wordt bewaard gedurende de wettelijke termijnen die vereist zijn door de regelgeving waaraan de makelaar is onderworpen (voorkoming van witwassen enz.).  Alle informatie over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering, inzage, correctie, overdraagbaarheid en wijziging van persoonsgegevens kan worden geraadpleegd op het volgende adres: www.newdeal.immo of kan worden verkregen door ons een schriftelijk verzoek te sturen via de post. 

3.4.2. AVG-clausule voor bod

Persoonlijke gegevens worden in het bod vermeld met inachtneming van de AVG en de wettelijke verplichtingen.  De gegevens worden verstrekt om de verkoper een volledig voorstel voor te leggen, zodat hij uw bod kan beoordelen.  In geval van aanvaarding kunnen de gegevens worden doorgegeven aan derden die al dan niet rechtstreeks betrokken moeten zijn bij het verkoopproces (EPB-verslaggever, notaris(sen) enz.). Als uw bod niet wordt geaccepteerd door de eigenaar, gaat u ermee akkoord dat de verstrekte informatie door het agentschap wordt gebruikt om u te informeren over woningen die voor u interessant kunnen zijn.  Alle informatie over de bewaring, het recht van toegang, rectificatie, verwijdering, inzage, correctie, overdraagbaarheid en wijziging van persoonsgegevens kan worden geraadpleegd op het volgende adres: www.newdeal.immo of kan worden verkregen door ons een schriftelijk verzoek te sturen via de post. 

3.4.3. AVG-clausule voor in 'verslag van bezichtiging' en/of 'voetnoot' bij het per post of e-mail verstuurde verslag aan een persoon die een pand heeft bezichtigd of nauwkeurige en gepersonaliseerde informatie heeft ontvangen en/of op te nemen in het privacybeleid van de website of op een poster in het kantoor.

De persoonsgegevens die tijdens de uitvoering van zijn/haar opdracht aan de makelaar worden verstrekt door de persoon aan wie de makelaar nauwkeurige en gepersonaliseerde informatie heeft meegedeeld over het pand dat het voorwerp uitmaakt van zijn overeenkomst, kunnen aan het einde van de opdracht worden meegedeeld aan de eigenaar van het pand krachtens artikel 2.7° van het KB van 12.01.2007 en worden door na de opdracht niet door de makelaar bewaard. 

3.4.4. Clausule voor voorlopige overeenkomst 

Het enige doel van de door de partijen bij deze overeenkomst verstrekte persoonsgegevens is het goede verloop van de verkoop en de naleving van de wettelijke verplichtingen door de bij het dossier betrokken personen (makelaar(s), notaris(sen), administratie enz.). De vertrouwelijkheid van de informatie wordt individueel gewaarborgd door de betrokkenen en de informatie wordt bewaard gedurende de wettelijke termijnen die vereist zijn door de regelgeving waaraan zij onderworpen zijn (voorkoming van witwassen enz.).  Alle informatie over het recht van toegang, rectificatie, verwijdering, inzage, correctie, overdraagbaarheid en wijziging van de aan de makelaar toevertrouwde persoonsgegevens kan worden geraadpleegd op het volgende adres: www.newdeal.immo of kan worden verkregen door ons een schriftelijk verzoek te sturen via de post. 

Rotate your device